Rahoituslähteitä kotimaassa ja EU:ssa

Useat eri toimijat Suomessa ja EU:ssa tukevat rahallisesti ja lainoittavat yritysten ja yrityskonsortioiden toimintaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa ja laajentamisessa.

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020

Maailman tämän hetken suurin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on Euroopan Unionin Horisontti 2020, jonka liikenneohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2016-2017 on yhteensä 938 miljoonaa euroa.

Horisontti 2020 –ohjelmassa on hakuja mm. liikenne- ja ICT-teemoille sekä erikseen pk-yrityksille. Lisäksi Horisontti 2020 tarjoaa Fast Track to Innovation -tukea, jonka tarkoituksena on edistää yritysten ideoiden viemistä markkinoille. Tukimuoto on tarkoitettu erityisesti ensimmäistä kertaa markkinoille pyrkiville yrityksille.

Horisontti-hakujen osallistujaportaali

Horisontti Tekesin nettisivuilla

Euroopan strategisten investointien rahasto

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Euroopan investointipankin yhteydessä toimiva ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi.

Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille, lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. Rahoitus yhdistetään hankkeen omaan ja muilta toimijoilta saatavaan rahoitukseen ja sijoittajapääomaan. Kokonaistavoitteena on 315 miljardin euron investointien käynnistyminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

ESIR Suomessa

Tekesin Liikkuminen palveluna -yhteisohjelma

Suomeen kehitetään maailman ensimmäistä avointa innovaatioalustaa liikkumisen palveluille (MaaS, Mobility as a Service) Tekesin ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteisohjelmana.

Tekes on käynnistänyt hankkeen uudenlaisen ovelta ovelle -liikkumispalvelun kehittämiseksi ja pilotoimiseksi. Ovelta ovelle -palvelussa voidaan etsiä, tilata, maksaa ja seurata koko matkaketjun toteutumista. Pilotissa pyritään ymmärtämään erilaisten käyttäjäryhmien ja käyttäjäprofiilien mukaisia tarpeita ja kyetään luomaan palvelua näille sopivaksi.

Tekesin kautta on mahdollisuus päästä liikkumisen palveluiden konsortioihin ja samalla saada rahallista tukea. Tekesin päälinja on, että se myöntää avustusta toimijoille, jotka tuovat lisäarvoa ekosysteemiin.

Liikkuminen palveluna -yleisohjelma