Usein kysyttyä

Mikä tämä kokeiluhanke on ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Kokeiluhankkeen tavoitteena on edistää liikenteen sähköisten palvelujen markkinan syntymistä. Näitä sähköisiä palveluja ovat esim. ajamista sujuvoittava liikennetieto, ajopäiväkirja ja tiedot pysäköintimahdollisuuksista ja joukkoliikennepalveluista.

Hankkeessa kehitetään eri osapuolten kykyä toteuttaa liikenteen älykkäitä palveluita. Lisäksi hankkeen avulla kokeillaan viranomaisten ja yritysten yhteistyötä sähköisten palvelujen kehittämisessä.

Kokeiluihin ei liity verotusta.

Miten ja milloin kokeiluhankkeeseen pääsee mukaan?

Kokeiluhanke on avoin kaikille koti- ja ulkomaisille yrityksille ja yrityskonsortiolle. Tavoitteena on, että hankkeeseen tulee mukaan konsortioiden kautta yrityksiä, joilla on markkinavalmiita teknisiä tuotteita ja/tai palveluita, joita voidaan tarjota kuluttajille.

Kokeiluhankkeeseen voivat osallistua kaikki sellaiset toimijat/konsortiot, jotka katsovat heillä olevan valmiudet toimittaa viranomaiselle sellaista jalostettua liikennetietoa, jota viranomainen voi käyttää omien palveluiden kehittämiseen.

Yksityiset autoilijat pääsevät mukaan kokeiluun yrityskonsortioiden asiakkaina eli he tekevät yritysten kanssa sopimuksen palveluista.

Kuka pilotointia johtaa?

Pilotointihanketta johtaa liikenne- ja viestintäministeriö. Operatiivisesta käytännön toteutuksesta vastaavat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Myös Helsingin kaupunki ja innovaatiorahoituskeskus Tekes ovat hankkeessa mukana.

Hankkeen yhteistyöryhmässä on mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö sekä etujärjestöjä, kaupunkeja ja muita liikennealan organisaatioita.

Kuinka kauan hanke kestää ja milloin se on alkanut?

Kokeiluhanke alkoi vuoden 2014 alussa ja se kestää vuoden 2015 loppuun.

Mitkä yritykset ovat mukana/tulossa mukaan?

Kokeilu on avoin kaikille kiinnostuneille yrityksille. Tavoitteena on, että erilaiset ja erikokoiset yritykset tulevat joukolla mukaan.

Mitä hyötyä yritykselle on mukaan menosta ja mitä se maksaa?

Yritykset voivat testata ja kehittää omia palvelujaan. Hankkeen markkinademonstraatiovaiheessa yrityskonsortiot voivat löytää myös uusia yhteistyömahdollisuuksia. Koko hanke edistää liikenteen sähköisten palvelujen markkinan syntymistä.

Hankkeeseen mukaan tulevien yritysten odotetaan investoivan itse oman liiketoimintansa kehittämiseen. Valtio ei rahoita kaupallisten toimijoiden hankkeita tai tilaa projekteja. Yrityksillä on mahdollisuus hakea Tekesiltä rahoitusta liiketoimintansa kehittämiseen.

Onko hanke valtakunnallinen?

Pilottia ei ole maantieteellisesti rajattu. On tärkeää saada kokemuksia koko Suomen alueelta.

Miten autoilijoiden tietoja käytetään ja miten tietosuoja on turvattu?

Tietosuojaan sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Autoilijat tekevät sopimukset kaupallisista palveluista yritysten kanssa, ja tietosuoja varmistetaan sopimuksin tätä kautta.

Tietoa autoilijoiden käyttökokemuksista kerätään vain jos he itse antavat siihen suostumuksen. Tietoa ostavat viranomaiset (Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) eivät saa tietoa palvelujen käyttäjien henkilöllisyydestä tai tehdyistä matkoista.

Kun viranomaiset hankkeen aikana ostavat yrityksiltä tietoa, he tilaajina määrittelevät tietoturvatason.

Onko vastaavia pilotteja toteutettu muualla?

Palvelukokonaisuutta, jossa samalla laitteella tarjotaan asiakkaalle sekä kaupallisia että viranomaispalveluja, ei ole vielä muualla toteutettu.